Retribucions i indemnitzacions regidors/es

 

De conformitat amb l’article 75 ter de la LBRL només percebran retribucions els regidors i regidores de la Corporació municipal per a l’exercici dels seus càrrecs quan els ocupin amb dedicació exclusiva o parcial.

La determinació dels càrrecs que porten aparellada la dedicació exclusiva o parcial correspon al Ple de la Corporació i la determinació dels membres que exerciran cadascun d’aquests càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial correspon a l’Alcaldia.

Els regidors que exerceixen els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial cotitzen al règim general de la Seguretat Social.

 

REGIDORS/ES EN DEDICACIÓ EXCLUSIVA - 100 % jornada (retribucions brutes anuals 2023)

Oriol Ribalta Pineda, Alcalde: 47.000 euros bruts anuals (2023)

Miquel Estruch Capdevila, regidor de l'equip de govern i 2a tinència d'alcaldia: 44.000 euros bruts anuals (2023)

 

Els i les membres de la Corporació que desenvolupen les seves funcions en règim de dedicació exclusives perceben les retribucions en 14 pagues, 12 corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny a desembre.

 

REGIDORS/ES EN DEDICACIÓ PARCIAL (retribucions brutes anuals 2023)

Sílvia Tardà Serrano, regidora de l'equip de govern i 1a tinència d'alcaldia: 30.800 euros bruts anuals en règim de dedicació del 70 % (2023)

Neus Solà Martínez, regidora de l'equip de govern: 22.000 euros bruts anuals en règim de dedicació del 50 % (2023)

Diego Miranda Morales, regidor de l'equip de govern: 17.600 euros bruts anuals en règim de dedicació del 40 % (2023)

Cristina Luna Ruiz, regidora de l'equip de govern: 13.200 euros bruts anuals en règim de dedicació del 30 % (2023)

Joan Caballero Cornet, regidor de l'equip de govern: 6.600 euros bruts anuals en règim de dedicació del 15 % (2023)

 

RÈGIM D'INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA (2023)

Carme Escámez Coll, regidora de l'equip de govern i 3a tinència d'alcaldia (assistència als Plens Municipals i a les Juntes de Govern Local)

Marc Prat Roca, regidor de l'equip de govern i 4a tinència d'alcaldia (assistència als Plens Municipals i a les Juntes de Govern Local)

Guillem Cabra Cortès, regidor de l'oposició (assistència als Plens Municipals)

Clara Ferrés Jiménez, regidora de l'oposició (assistència als Plens Municipals)

Anna Maria Fernandez Garcia, regidora de l'oposició (assistència als Plens Municipals)

Rosario Moreno Gómez, regidora de l'oposició (assistència als Plens Municipals)

 

Detall de les indemnitzacions

  • Per assistència als Plens Municipals de caràcter ordinari: 295 euros
  • Per assistència als Plens Municipals de caràcter extraordinari: 147,5 euros
  • Per assistència a les Juntes de Govern Local: 245 euros

 

PLENS LEGISLATURA 2023-2027

Juny - desembre 2023 Nombre Indemnització per assistència
Ordinari 4 295 €
Extraordinari 0 147,5 €
Extraordinari urgent 0 147,5 €

*Després de la constitució de la nova corporació (juny 2023), canvien els imports d'indemnització.

Gener - juny 2023 Nombre Indemnització per assistència
Ordinari 3 270 €
Extraordinari 4 135 €
Extraordinari urgent 2 135 €

 

PLENS LEGISLATURA 2019-2023

2022 Nombre Indemnització per assistència
Ordinari 6 270 €
Extraordinari 3 135 €
Extraordinari urgent 1 135 €

 

    Nombre de Juntes de Govern Local 2019-2023
JUNTES DE GOVERN 2023 52
JUNTES DE GOVERN 2022 51
JUNTES DE GOVERN 2021 51
JUNTES DE GOVERN 2020 52
JUNTES DE GOVERN 2019 51

    

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 24-01-2024 09:51