Sol·licitud d'ocupació del vial públic

Per fer el tràmit telemàticament, cal que presentis una instància genèrica (aquí pots accedir a l'enllaç) juntament amb la documentació adjunta que trobaràs en aquesta pàgina, a l'apartat de "Documentació necessària".

Si no disposes dels recursos necessaris per fer el tràmit telemàticament, pots fer-lo de forma presencial a l'OMIAC de l'Ajuntament de Sallent. Cal demanar cita prèvia trucant al 93 837 02 00.

Condicions

Generals

 • La Policia Local es reservarà el dret de modificar l'emplaçament proposat per l'interessat, sempre i quan aquest pugui dificultar el trànsit rodat o de persones.
 • Cal posar en coneixement de l'Administració la data d'inici i de la fi de l'ocupació de la via pública. Si en el moment de fer la sol·licitud no se sap la data de finalització, un cop acabada aquesta s'ha de presentar per escrit a la fi de tramitar la corresponent liquidació. Si no es presentés s'entén com a ocupada i l'Ajuntament continuarà realitzant la liquidació mensual corresponent a la taxa d'ocupació.

Contenidors

 • El titular de la llicència serà responsable dels danys que els contenidors ocasionin a qualsevol element de la via pública a tercers.
 • El contenidors no podran impedir la visibilitat dels vehicles, especialment a les cruïlles.
 • El contenidors no podran situar-se damunt ni davant de passos de vianants, guals, reserves d´ estacionament i parada, excepte que les reserves s'hagin demanat expressament per l'obra en qüestió, Així com tampoc en zones de prohibició d'estacionament
 • En cap cas els contenidors podran dificultar o impedir l'accés a serveis públics ni situar-se adossats a arbres o elements d'urbanització.
 • Els contenidors no podran col.locar-se en voreres en les que no permetin una zona lliure de pas per vianants d'un metre com a mínim, ni en calçades l'amplada lliure de les quals no sigui com a mínim de 2,45 m. en vies d'un sol sentit i de 6 m. en vies de doble sentit.
 • A les hores de nit o que, malgrat ser de dia, hi hagi poca llum natural els contenidors hauran de ser senyalitzats amb 2 llums com a mínim i 4 com a màxim, elèctrics de color vermell.
 • Els contenidors han de ser coberts amb una lona de protecció sempre que deixi d'abocar-s'hi material de manera continuada i hauran de ser tapats amb la lona o coberta lligada un cop siguin plens.
 • Els contenidors hauran de ser retirats de la via pública quan:
  • Finalitzi el termini concedit.
  • Per raons d'interès públic a requeriment de l'Administració Municipal.
  • Per buidar-los tan bon punt hagin quedat plens.

Tanques i bastides

L'espai lliure de la vorera resultant haurà d'ésser superior a 80 cm. si això no és possible, caldrà habilitar un pas de vianants degudament senyalitzat i protegit per altres mitjans. En aquest darrer cas, i en hores de nit o poca visibilitat, caldrà senyalitzar degudament aquest pas de vianants mitjançant llums, intensificant aquesta senyalització quan el pas de vianants s'hagi d'establir a la calçada.

La persona o entitat interessada, o el seu representant legal.

Canals de tramitació

PresencialmentOficina Municipal d'Informació i Atenció al Ciutadà (OMIAC)Plaça de la Vila, 108650 - Sallent (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Cal que empleneu la sol·licitud d'instància genèrica i adjunteu la documentació que trobareu en aquesta pàgina a l'apartat "Documentació necessària". Necessiteu tenir certificat digital.

Preu

- Ocupació de la via pública amb bastides i grues: 0,30€/m2 i dia. - Ocupació de la via pública amb mercaderies, materials de construcció, tanques, puntals, estintols i altres instal·lacions anàlogues: 0,21€/m2 i dia. La tarifa mínima d'aque

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-01-2022 10:57