Subvencions pública concurrència (entitats)

El Ple de l’Ajuntament de Sallent en sessió celebrada el dia 10 de març de 2021 va adoptar l’acord d’aprovació inicial de les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions a les entitats i persones físiques en règim de concurrència competitiva per a l’any 2021.

L’acord, així com les bases es van exposar al públic durant el termini de 20 dies, quedant definitivament aprovades atès que durant aquest termini no es van presentar cap reclamació ni al·legació.

En data 5 de maig de 2021, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) l’anunci de la convocatòria pública i les bases aprovades definitivament. Quedant obert el període per presentar les sol·licituds d’aquesta subvenció del dia 6 de maig al 7 de juny de 2021 (ambdós inclosos).

La dotació pressupostària és de 35.000€ del vigent pressupost per les diferents línies:            

  • Serveis Socials / Polítiques d’igualtat: 1.500 €
  • Educació: 4.500 €
  • Cultura i Festes / Participació Ciutadana: 18.000 €
  • Cultura (Foment i suport projectes artistes locals): 4.000 €
  • Joventut: 1.000 €
  • Esports: 6.000 €

La Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia 20 de juliol de 2021 va adoptar l’acord, entre d’altres, d’atorgar les subvencions a les entitats i/o persones físiques que van presentar la seva sol·licitud.

D’acord amb l’article 13 de les bases reguladores, la persona física o jurídica beneficiària de la subvenció haurà d’aportar la justificació de despeses a l’Ajuntament un cop realitzada l’activitat objecte de subvenció, es fixa com a data límit el 30 de novembre, excepcionalment, únicament aquelles entitats que realitzin l’activitat objecte de subvenció durant el mes de desembre, podran presentar-la fins el dia 31 de desembre de 2021.

Cal presentar el model de justificació que s’adjunta complimentat al registre de l’Ajuntament (online o presencialment).

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 15-09-2021 12:54