Subvencions programa arranjament habitatges

 

El Ple de l’Ajuntament de Sallent en sessió celebrada el dia 13 de setembre de 2023 va adoptar l’acord d’aprovació inicial de les bases específiques reguladores que han de regir les condicions d’accés al programa d’arranjament d’habitatges per a persones grans i persones amb dependència i/o discapacitat promogut per la Diputació de Barcelona per al període 2023 en el municipi de Sallent.

L’acord, així com les bases es troben exposats al públic durant el termini de 20 dies a comptar a partir del dia següent de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de la corporació, durant els quals es podran presentar reclamacions; quedant definitivament aprovades si durant aquest termini no es presenta cap reclamació (Una referència d’aquest anunci es publicarà al DOGC).

Així mateix s’obre al concurs públic, mitjançant procediment de concurrència no competitiva, podent sol·licitar la corresponent subvenció a partir del dia 18 de setembre fins al dia 18 d’octubre de 2023, ambdós inclosos; amb el benentès que el termini de presentació de sol·licituds pot discórrer parcialment en paral·lel al de la informació pública de les bases i que aquest quedarà suspès si es presenten al·legacions a les bases específiques i mentre no es resolguin aquestes.

El contingut de les esmentades bases es poden consultar a sota.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 15-09-2023 09:39