Comissions Informatives

 

Està integrada pels 13 regidors i regidores de la Corporació, sent el president el senyor alcalde o regidor en qui delegui.

La composició de les Comissions informatives de la Legislatura 2023-2027 és la següent:

Equip de govern

Equip d'oposició

Calendari

Aquesta Comissió celebra reunions ordinàries de caràcter bimensual, d'acord amb el règim de sessions establert, els dimarts de la setmana prèvia al Ple Municipal a les 19.00 h. Poden celebrar sessions extraordinàries quan el seu President o Presidenta ho decideixi, o quan ho sol·liciti la quarta part, almenys, del nombre legal de membres.

En aquest apartat podeu consultar l'agenda institucional on consten les sessions de les Comissions informatives.

Competències

Les funcions d'aquesta Comissió informativa de caràcter permanent són l'estudi i dictamen previ dels assumptes que se sotmetin a la decisió del Ple Municipal o de la Junta de Govern Local i de l'Alcaldia, en aquest dos últims casos quan aquests òrgans actuïn per delegació d'aquell.

Poden intervenir també en relació amb altres assumptes que no siguin competència del Ple de la corporació, quan l'òrgan competent li sol·liciti dictamen.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 03-07-2023 14:12