Compliment objectius estabilitat pressupostària

 

L'informe d'intervenció d'estabilitat pressupostària recull la capacitat de compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de l'Ajuntament de Sallent, la regla de la despesa i el límit d’endeutament, segons la normativa vigent (LOEPSF, Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de les administracions públiques).

Informe estabilitat pressupostària any 2022

Informe estabilitat pressupostària any 2021

> Informe estabilitat pressupostària any 2020

Consulta els indicadors de compliment d'estabilitat pressupostària

  1. Compliment objectius recull la conclusió sobre si es compleix o no es compleix l'objectiu d'estabilitat de cada entitat local, d'acord amb la informació que ha remès i signat cada ens i en la que s'estan considerant els ajustos de comptabilitat nacional comunicats per aquestes entitats.

  2. Import balanç no financer recull l'import dels balanços per operacions no financeres segons criteris pressupostaris (capítols 1 al 7 d'ingressos i despeses no financeres) sense considerar ajustaments de comptabilitat nacional.

  3. Remissió de la informació identifica com a "SI" aquelles entitats locals que han remès la liquidació pressupostària del 2015 i la informació que requereix la normativa d'estabilitat pressupostària, i amb un "NO" aquelles que que no han remès i/o signat aquest informació.

  4. Data de la remissió, en els casos que hagin remès la informació, informa de la data en que s'ha signat.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-03-2023 09:06