Subvencions millora accessibilitat

 

El Ple de l’Ajuntament de Sallent en sessió celebrada el dia 10 de març de 2021 va adoptar l’acord d’aprovació inicial de les bases específiques reguladores per la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per la millora de les condicions d’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques dels edificis residencials del terme municipal de Sallent.

L’acord així com les bases es van exposar al públic durant el termini de 20 dies, quedant definitivament aprovades atès que durant aquest termini no es van presentar cap reclamació ni al·legació.

En data 6 de maig de 2021, s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) l’anunci de la convocatòria pública. S’adjunta anunci.

Per tant, del 7 de maig al 7 de juliol de 2021 (ambdós inclosos) queda obert el període per presentar les sol·licituds per aquesta subvenció, omplint el model normalitzat adjunt i presentant-lo al registre d’entrada de l’Ajuntament de Sallent (online o presencialment).

Es poden consultar les bases obrint els documents adjunts.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 07-05-2021 10:50