La Comissió Tècnica es reuneix per valorar les subvencions a entitats

Última revisió 07-07-2021 10:48
07/07/2021

El 6 de juliol es va celebrar la reunió anual de la Comissió Tècnica de Valoració, que vetlla i supervisa l’atorgament de subvencions per a les entitats i persones físiques en règim de concurrència competitiva.

Aquesta Comissió està formada pel Regidor, dos tècnics municipals, dues entitats del poble i la Secretària. S’escullen dues entitats que no demanin aquesta subvenció per tal de ser més neutrals. La valoració, però, només la duu a terme les dues entitats i el tècnic de cada línia.

Una vegada les entitats han presentat la sol·licitud, es determina la quantitat a atorgar a cada un dels projectes i se supervisa que compleixin els requisits de la convocatòria. Es valoren d’acord amb els barems, disposats a les bases, comuns i específics de cada línia i per cadascuna de les sol·licituds presentades.

Posteriorment, la Comissió emet una acta, que s’incorpora a l’expedient, i la Junta de Govern Local pren l’acord d’aprovar-la i atorgar les subvencions per a cada entitat o persona física que l’hagin sol·licitat.

Abans de finalitzar l’any, caldrà que cada beneficiari/ària de la subvenció presenti la justificació de despeses i així poder fer efectiu el pagament de la subvenció corresponent.

Pots consultar aquí tota la informació relacionada amb les subvencions de pública concurrència per a entitats.

Assistents a la reunió anual de la Comissió Tècnica de Valoració
Assistents a la reunió anual de la Comissió Tècnica de Valoració